Οργάνωση της Ερευνητικής Μονάδας

1.Ελληνικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), που με την ιδιότητα αυτή υπογράφει τη Σύμβαση Ένωσης (Contract of Association) και τις τροποποιήσεις και επεκτάσεις της. Η ΓΓΕΤ έχει μεταβιβάσει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση της Ένωσης στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) "Δημόκριτος". Επίσης, η ΓΓΕΤ ορίζει τους εθνικούς εκπροσώπους στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σύντηξης της Euratom (CCE - FU), που σήμερα είναι οι:
•Ι. Παπάζογλου
•Κ. Χιτζανίδης

2.Η παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος και η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού πραγματοποιούνται από τη διμερή Εποπτεύουσα Επιτροπή (Steering Committee, SC). Τα μέλη της ελληνικής πλευράς ορίζονται από τη ΓΓΕΤ και είναι οι:
•Ι. Παπάζογλου
•Ι. Βομβορίδης
•Ε. Σταυριανουδάκη

3.Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο προγραμματισμός του Εθνικού Προγράμματος Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης (ΕΠΕΘΣ) πραγματοποιείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, που συστάθηκε από τη ΓΓΕΤ. Μέλη της είναι:
•Ι. Παπάζογλου, Πρόεδρος
•Ι. Βομβορίδης
•Κ. Χιτζανίδης
•Ε. Σταυριανουδάκη
•Β. Καμενοπουλου

4.Το ερευνητικό και τεχνολογικό έργο του ΕΠΕΘΣ εκτελείται από την Ερευνητική Μονάδα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΠΕΘΣ και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας (Head of Research Unit) ορίζεται από την Εποπτεύουσα Επιτροπή, μετά από πρόταση της ελληνικής πλευράς. Από την έναρξη του προγράμματος (Ιούνιος 1999) μέχρι και τον Ιούνιο του 2009 αυτή η αρμοδιότητα έιχε ανατεθεί στον Ι. Βομβορίδη. Ενώ από τον Ιούνιο του 2009 έχει αναλάβει ο Κ. Χιτζανίδης.

5.Η Ερευνητική Μονάδα αποτελείται από Ερευνητικές Ομάδες, οι οποίες εκτελούν επιμέρους τμήματα του ΕΠΕΘΣ. Οι Ερευνητικές Ομάδες ανήκουν διοικητικά σε Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και άλλον επιστημονικό και ερευνητικό φορέα με κατάλληλη υποδομή σε εξοπλισμό και προσωπικό. Η παρούσα σύνθεση της Ερευνητικής Μονάδας περιλαμβάνει τις παρακάτω Ερευνητικές Ομάδες:
•Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤΑ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (μια ερευνητική ομάδα για την Tεχνολογία και μια για τη Φυσική)
•Τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
•Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
•Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων
•Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας
•Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
•Το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
•Πολυτεχνικη Σχολη και Τμημα Φυσικης, Πανεπιστημιο Κυπρου
Η συμμετοχή πρόσθετων Ερευνητικών Ομάδων καθώς επίσης και η αναστολή συμμετοχής μιας ερευνητικής ομάδας αποφασίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΠΕΘΣ και την Εποπτεύουσα Επιτροπή.

6.Κάθε Ερευνητική Ομάδα εκπροσωπείται από Επιστημονικό Εκπρόσωπο για κάθε είδους επικοινωνία με την Ερευνητική Μονάδα.

7.Κάθε Ερευνητική Ομάδα έχει την ευθύνη να προετοιμάζει το μέρος του Προγράμματος Εργασίας που της αντιστοιχεί, να τηρεί τους τακτικούς λεπτομερείς απολογισμούς των πόρων χρηματοδότησής της (οι οποίοι υπόκεινται σε έλεγχο), και να παρέχει στην Ερευνητική Μονάδα τις κατάλληλες περιοδικές ανακεφαλαιωτικές δηλώσεις των απολογισμών της και τις εκθέσεις προόδου στην απαιτούμενη μορφή.

8.Η χρηματοδότηση της κάθε Ερευνητικής Ομάδας αποτελείται από τη βασική χρηματοδότηση (εσωτερικά, από το αντίστοιχο ίδρυμα) και τη συμπληρωματική χρηματοδότηση (από το Πρόγραμμα). Η συμπληρωματική χρηματοδότηση που αντιστοιχεί σε κάθε Ερευνητική Ομάδα καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εποπτεύουσας Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των δραστηριοτήτων και οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες. Η εξωτερική χρηματοδότηση (από την EURATOM και τη ΓΓΕΤ) της Ερευνητικής Μονάδας χρησιμοποιείται για να παρέχει τη συμπληρωματική χρηματοδότηση κάθε Ερευνητικής Ομάδας και για να καλύπτει τα γενικά έξοδα της Ένωσης.

9.Με συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου του Ιδρύματος κάθε Ερευνητικής Ομάδας και του Διευθυντή του ΙΠΤΑ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", αφενός καθορίζονται οι όροι συμμετοχής κάθε Ερευνητικής Ομάδας στο πρόγραμμα και αφετέρου προσδιορίζεται για κάθε ετήσια περίοδο το έργο που αναλαμβάνει η ομάδα, ο αντίστοιχος προϋπολογισμός και οι όροι χρηματοδότησης.

argaiv1444

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2012 09:13)